MetSA Secretaries


Viswanth AVR
viswanathspeed@gmail.com
9944597597

Pujari Sai Vamsi
mm15b019@smail.iitm.ac.in
8008127278 / 7092189988


The Core Team


Events

Vishal S
tgvishes@gmail.com
9597507678

Harish K
mm14b040@smail.iitm.ac.in
9445812949


Workshops

Sesha Sai Behara
seshasaibehara@gmail.com
9677193933


Student Relations

Balavignesh R
rbalavignesh97@gmail.com
948624997

Poovendhan S
poovendhanselvam@gmail.com
9597925410


Sponsorship and PR

Sarath Kumar S
s.sarathkumar.1997@gmail.com
7092748770


Facilities and Finance

Arun Kumar D
darun2811@gmail.com
7550160187

Ravi Teja N
ravitejanunnaboina@gmail.com
9676463457


Design and Media

Hari Prashanth R
hariprashanthchitty@gmail.com
9487192213

Adithya
adithyamugu@gmail.com
9486979851


WebOps

R Mythreyi
mytibala@gmail.com
9626835877